Aseansummit
หน้าหลัก arrow ข่าวทันเหตุการณ์ arrow ข่าวสารล่าสุด arrow การเป็นประธานอาเซียนของไทย
เมนูหลัก
หน้าแรก
ผู้บังคับบัญชาของ สตช.
ผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค 7
10 ชาติอาเซียน
10 ประเทศอาเซียน
ข่าวทันเหตุการณ์
ASEANSUMMIT 14th
แจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการ
มุมนักข่าว
อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14
สถานีวิทยุออนไลน์ ภ.7
การเป็นประธานอาเซียนของไทย PDF พิมพ์ อีเมล
                ไทยเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา ๑ ปีครึ่ง จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรอาเซียนที่ให้วาระการดำรงตำแหน่งประธานเป็นไปตามปีปฏิทิน 

                ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของไทยอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญภายหลังการลงนามกฎบัตรอาเซียนซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนเพื่อวางรากฐานสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และมีภารกิจต้องจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ในปี ๒๕๕๒
                มาตรา ๓๒ ของกฎบัตรอาเซียนระบุถึงบทบาทของประธานอาเซียน ดังนี้
                ๑) ส่งเสริมและเพิ่มพูนผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียนอย่างแข็งขัน รวมถึงความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการริเริ่มทางนโยบาย การประสานงานฉันทามติ และความร่วมมือ
                (
๒) ทำให้แน่ใจถึงความเป็นศูนย์รวมของอาเซียน
                (
๓) ทำให้แน่ใจถึงการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติที่มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมถึงเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือและจัดให้มีการจัดการอื่นเช่นว่า เพื่อสนองตอบข้อกังวลเหล่านี้โดยทันที
                (
)เป็นผู้แทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอกภูมิภาคให้ใกล้ชิดขึ้น
                (
๕) ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อื่นที่อาจได้รับมอบหมาย

                ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบเป้าหมายหลักในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ๓ ประการ (3 'R's) คือ
                (๑) การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรอาเซียน (Realising Commitments under ASEAN Charter) คือ การจัดตั้งกลไกต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรโดยเฉพาะการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนให้สำเร็จลุล่วง ภายในวาระการดำรงตำแหน่งของไทย
                (
๒) การฟื้นฟูอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Revitalising People-centred ASEAN Community) โดยส่งเสริมการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียน
                (
๓) การเสริมสร้างการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาค (Reinforcing Human Development and Security for all) เพื่อให้ความร่วมมือของอาเซียนช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนและช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
                จากเป้าหมายทั้ง ๓ ประการดังกล่าว ไทยจึงได้กำหนดหัวข้อหลัก (theme) สำหรับการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ว่า "กฎบัตรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน" (ASEAN Charter for ASEAN Peoples) เพื่อย้ำถึงเจตนารมณ์ของไทยที่จะเสริมสร้างการดำเนินงานของอาเซียนภายหลังการมีผลบังคับใช้ของกฎบัตรให้ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
                ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ที่ประเทศไทย วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ อ.หัวหิน-ชะอำ จะมีการลงนามหรือรับรองเอกสารสำคัญ ๔๑ ฉบับ โดยสาระสำคัญของเอกสารเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามของไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสำคัญ เช่น ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การจัดการภัยพิบัติ และการป้องกันผลกระทบของวิกฤติการณ์ทางการเงินในโลกที่จะมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 
                สำหรับการประชุมสุดยอดกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ การประชุมสุดยอดอาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย การประชุมสุดยอดอาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเบีย และนิวซีแลนด์) ไทยได้ประสานประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง โดยได้เสนอช่วง ๑๐ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งในชั้นนี้ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ได้ตอบรับแล้ว กำลังรอผลการพิจารณาจากประเทศที่เหลือ

ที่มา   http://www.14thaseansummit.org/thai/about_asean_02.php

09 ธ.ค. 2019 07:00น.

Aseansummit, Powered by Joomla!; free resources by SG web hosting